Tranh 3D  Động Vật mã: 1077300

0

<h1><img alt=”Mẫu Vân Đá Xuyên Đèn Trang Trí Vách TV” src=”intranhtrangguong.com///uploads/images/check(3).png” style=”width: 30px; height: 34px;” title=”Mẫu Vân Đá Xuyên Đèn Trang Trí Vách TV” /><a href=”https://drive.google.com/drive/folders/1PlDdRwwWPglEUZZgwDGxUSsfjfU1-DkV”>&nbsp;</a><a href=”https://intranhtrangguong.com/tranh-3d-dong-vat-666/”><strong>Tranh 3D&nbsp;</strong>&nbsp;Động Vật</a></h1>

<p><img alt=”Mẫu Vân Đá Xuyên Đèn Trang Trí Vách TV” src=”intranhtrangguong.com///uploads/images/check(3).png” style=”width: 15px; height: 17px;” title=”Mẫu Vân Đá Xuyên Đèn Trang Trí Vách TV” /> Chủ Đề: 3D Động Vật.<br />
<img alt=”Mẫu Vân Đá Xuyên Đèn Trang Trí Vách TV” src=”intranhtrangguong.com///uploads/images/check(3).png” style=”width: 15px; height: 17px;” title=”Mẫu Vân Đá Xuyên Đèn Trang Trí Vách TV” /> Chất liệu: PVC , Foam, kính, Mica… (3mm,4mm,5mm,8mm,12mm,18mm).<br />
<img alt=”Mẫu Vân Đá Xuyên Đèn Trang Trí Vách TV” src=”intranhtrangguong.com///uploads/images/check(3).png” style=”width: 15px; height: 17px;” title=”Mẫu Vân Đá Xuyên Đèn Trang Trí Vách TV” /> Kích thước PVC: 1.2m x 2.4m.</p>

<p><img alt=”Mẫu Vân Đá Xuyên Đèn Trang Trí Vách TV” src=”intranhtrangguong.com///uploads/images/check(3).png” style=”width: 15px; height: 17px;” title=”Mẫu Vân Đá Xuyên Đèn Trang Trí Vách TV” />Kích thước thiết kế: Không giới hạn.</p>